Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Úvod do permakultúrneho dizajnu

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Permakultúra je dizajnérsky systém, ktorý vymyslel Bill Mollison a David Holmgren v 70.rokoch 20.storočia.

Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom

Definícia trvalo udržateľného systému: produkuje viac energie ako spotrebuje a má dostatok nadbytku aby udržiaval systém v behu a jeho súčasti vie nahradiť. Táto definícia znamená, že sa len systém replikuje ale nie je nadbytok. Trvalá udržateľnosť je minimálna požiadavka. Aby sme získali nadbytok, musíme systém napojiť na živý systém, ktorý získava energiu zo slnka - z nášho zdroja energie, ktorý je zadarmo. Permakultúra získava nadbytok na pokrytie našich potrieb tak, že zvyšuje biodiverzitu systému a zvyšuje úrodnosť pôdy.

Ekosystémy sú veľmi komplexné. Nekonečné variácie vzorov sa vytvárajú pri interakcii medzi rozdielnymi elementami. Permakultúra hľadá metódy, ktoré umožňujú vytvárať takéto vzory. Tieto metódy podliehajú permakultúrnym etickým zásadám.


Permakultúra vyžaduje holistický pohľad krížom cez disciplíny, dáva ľuďom všetko, čo potrebujú a vedie k absolútnej hojnosti

Myslieť podobne ako ekosystémy, nielen dizajn pre získanie potravín ale energiu, stavby, materiály, odpad, komunitné štruktúry, lokálne ekonomiky. Všetky sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. V týchto rôznych disciplínach ideme k jadru veci, hľadáme hlavné a nemenné faktá, pravdy. Napríklad pozrime sa na jadro veci problémov sveta. Na prvom mieste uvidíme 1. degradácia pôdy, 2. odlesňovanie, straty biotopov, 3. znečistenie. Naše poľnohospodárstvo a odlesňovanie za účelom získania pôdy v skutočnosti pôdu odstraňuje a degraduje. Uvádzajú sa hrozné čísla - až 200 ton na pol hektára každý rok.

Ak sa pri permakultúrnom dizajne budeme orientovať na riešenie napríklad hlavného problému - degradácia pôdy, uvidíte, že súčasne sa budú riešiť aj ostatné dva hlavné problémy. Človek nedokáže vytvárať pôdu vlastnými silami na veľkej ploche, iba na menších plochách - v záhradách - a to kompostovaním, mulčovaním a biofertilizermi. Na veľkých plochách sa to dá len v spolupráci s ekosystémom. V oboch prípadoch súčasne zachytávame CO2. Pri veľkoplošnej pôdotvorbe k tomu zároveň zvyšujeme biodiverzitu, takže súčasne riešime všetky tri hlavné problémy sveta - vytvárame pôdu, vytvárame biotopy a znižujeme znečistenie zachytávaním nielen co2 ale aj iných látok do zložitých uhlíkatých reťazcov v pôde.


Permakultúra je hnutie ľudí so spoločnou etikou, ktoré sa zakladá na vedeckých poznatkoch a na spolupráci. Tri etické princípy sú starostlivosť o Zem, starostlivosť o ľudí a spravodlivé zdieľanie

Z etických princípov vychádzajú koncepty a metódy permakultúry a metódy umožnujú aby sa vytvorili vzory z prírody zvyšok sú už len informácie. Bez etických princípov by nás naša veda, priemysel a ľudské správanie sa z našich problémov nedostali a pokračovali by sme ďalej rovnako ako sa to deje dnes.

Etika je centrálna v permakultúre, vychádza z ľudskej histórie a prevychováva.

Je jasné, že potrebujeme konať - problémy sú už úplne evidentné - erózia pôdy, strata ekosystémov a znečistenie. Javí sa to ako veľmi komplikovaná úloha s rôznymi možnými riešeniami. Akonáhle budeme zakladať naše metódy na etických princípoch zjednoduší sa hľadanie ciest. Permakultúrne etické princípy vychádzajú z 18-tich preskúmaných etických pravidiel, ktoré pomáhali v minulosti ľudstvu žiť v súlade a úspešne dlhé obdobia. Poďme k jadru veci:

  1. starostlivosť o zem (etika života, každý živý tvor má svoje miesto, zahŕňa aj neživú súčasť, krajina, vzduch)
  2. starostlivosť o človeka (človek je centrum problému, vyžaduje sa zmeniť hodnoty, aby neboli založené na vyčerpávaní zdrojov)
  3. spravodlivé zdieľanie - nadbytok sa vracia do cieľov prvých dvoch etických princípov

Tieto tri etické princípy sa úplne prelínajú. Najlepšie je ich chápať ako jeden celok. Starostlivosť o zem je súčasne starostlivosť o človeka, starostlivosť o človeka je súčasne aj starostlivosť o zem a prepojenie je ešte znásobené tretím princípom, vrátením nadbytku či prírode či človeku.

Permakultúrny design manuál začína, že "Permakultúra je o dizajne, hodnotách, etike a osobnej zodpovednosti za starostlivosť o zem ... direktíva permakultúry .. jedine etické rozhodnutia majú v sebe zodpovednosť za našu existenciu a našich detí. Princíp spolupráce, nie konkurencie je základ existencie živých foriem a budúceho prežitia."

Definícia permakultúry 

Permakultúra dizajnuje a vytvára produktívne ekosystémy, ktoré majú diverzitu, stabilitu a prispôsobivosť prírodných ekosystémov. Je to harmonická integrácia krajiny a ľudí, ktorí si získavajú svoju obživu, energiu, obydlia a ostatné materiálne a nemateriálne potreby trvalo udržateľným spôsobom.

Permakultúrne metódy umožňujú, aby sa prejavili prírodné vzory použítím materiálov a strategických komponentov. Z takýchto systémov profitujú všetky formy života.

Filozofia na pozadí permakultúry znie: spolupracovať s prírodou než proti nej, radšej dlho zmysluplne pozorovať než namáhavá nezmyselná drina, hladať systémy so všetkými svojimi funkciami než mať z nich len jeden benefit/úrodu a umožniť, aby systém prejavil svoju vlastnú evolúciu. (Preto najprv začíname dizajn tak, že spravíme celoplošne hlavné prvky - voda, prístup a štruktúry, aby sa nám nestratili žiadne príležitosti a postupujeme sekciu po sekcii od centra, od zóny 0, 1..2, rovnako aj v prípade, že dizajnujeme veľký priestor. Nezačíname zložitým komplexom. Mohlo by sa nám totiž stať, že sa nám systém najprv zjednoduší, namiesto aby sa zvýšila druhová pestrosť vzťahov, systém sa najprv zjednoduší - to je indikátor úspechu či neúspechu.)

Pracujeme na tom, čo chceme, než na tom, čo nechceme. Aj pri spolupráci - pracujeme s ľudmi, čo CHCÚ systém zabezpečujúci ich potreby, a pritom prospieva životnému prostrediu. (Niekedy sú predpisy veľmi obmedzujúce, no skúsenosti hovoria, že čím je viac obmedzení, tým viac býva výsledný dizajn kvalitnejší. Inokedy sú zas prírodné danosti problematické, jarné záplavy, prívalové dažde - ani v takom prípade to netreba vzdať - môžeme zvážiť známe problém je riešením a napríklad obrátiť povodne na výhodu a zachytiť materiál a živiny vhodnými úpravami, bambus, gabióny... ).

Pozeráme sa do minulosti a učíme sa z tradícií ale nejdeme nazad.

Definujeme odkiaľ pochádzajú naše zdroje, aké potraviny potrebujeme a aké podporné systémy. Dobrými lekciami je pre nás zvyšujúca sa prístupnosť k znalostiam. Dnes máme k dispozícii pre produkciu oveľa viac druhov než kedykoľvek predtým. V stredoveku, napríklad, používali v Európe len 4 druhy zeleniny. Dnes nie sme limitovaní, poznáme techniky z iných oblastí rovnakej klímy a môžeme ich v analogických oblastiach využiť a vieme tak zlepšiť produktivitu a energetickú efektívnosť. Máme google-earth, internet, stránky ako permacultureglobal.com, u nás www.permakultura.sk. Dokážeme konať lokálne a byť spojení globálne.

Permakultúra svoje zameranie posunula z pôvodnej permanentnej agrikultúry na permanentnú kultúru. Z vidieckych záhrad po urbárne záhrady vysokej hustoty. Mestské plochy sú oveľa produktívnejšie na m2 ako vidiecke, čím je menšia plocha k dispozícii, tým je vyššia produktivita. Starostlivosť sa koncentruje.

Pozrite si nasledujúce stránky ako nádherné príklady mestkých permakultúrnych priestorov:


Permakultúra sa zaoberá aj makropriestorom a degradovanými oblasťami. A toto je priestor pre zoológov, botanikov, ochrancov prírody. Preto je táto kapitola zaradená do sekcie Tvorba ochranársko-permakultúrnych námetov, ktoré sú Vám blízke na stránke permakultúra na veľkých priestoroch .


Zdroje informácií

  1. Geoff Lawton online PDC course

Ďalší materiál na štúdium

  1. Bill Mollison Permaculture Lecture Series, On-Line video The function of design, Úvodná lekcia. Princípy funkčného dizajnu trvalej udržateľnosti v permakultúre sú jedinečné.

Nasledujúca kapitola -> Koncepcie a hlavné myšlienky permakultúry.

Osobné nástroje
title